Thu. Aug 11th, 2022

Syarat Penggunaan

Laman web Tech More yang terletak di techmore.xyz adalah karya berhak cipta milik Tech More. Ciri-ciri tertentu dari Laman mungkin tertakluk pada panduan, syarat, atau peraturan tambahan, yang akan diposkan di Laman sehubungan dengan fitur tersebut.

Semua syarat, garis panduan, dan peraturan tambahan digabungkan dengan merujuk ke dalam Syarat ini.

Syarat Penggunaan ini menerangkan terma dan syarat yang mengikat secara sah yang mengawasi penggunaan Laman web oleh anda. DENGAN MASUK KE LAMAN, ANDA AKAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT INI dan anda menyatakan bahawa anda mempunyai wewenang dan kemampuan untuk memasuki Syarat-syarat ini. ANDA HENDAKLAH MENGIKUT LEPASAN 18 TAHUN UNTUK MENGAKSES LAMAN. JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN TERMA INI, JANGAN MASUK KE DAN / ATAU GUNAKAN LAMAN.

Syarat-syarat ini memerlukan penggunaan Bahagian Arbitrase 10.2 secara individu untuk menyelesaikan pertikaian dan juga membatasi penyelesaian yang tersedia untuk anda sekiranya berlaku perselisihan.

Akses ke Laman Web

Tertakluk kepada Terma ini.  Syarikat memberi anda lesen terhad yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, boleh dicabut, terhad untuk mengakses Laman web ini semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri.

Sekatan tertentu. Hak yang diluluskan kepada anda dalam Syarat ini tertakluk kepada sekatan berikut: (a) anda tidak boleh menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengedar, menjadi tuan rumah, atau mengeksploitasi Laman web secara komersial; (b) anda tidak akan mengubah, membuat karya terbitan, membongkar, menyusun terbalik atau merekayasa terbalik mana-mana bahagian Laman web; (c) anda tidak akan mengakses Laman web ini untuk membina laman web yang serupa atau kompetitif; dan (d) kecuali sebagaimana dinyatakan secara jelas di sini, tidak ada bahagian dari Laman yang boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, diposkan atau dikirimkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun kecuali dinyatakan sebaliknya, pelepasan, kemas kini, atau penambahan fungsi laman web yang lain akan tertakluk kepada Syarat ini. Semua notis hak cipta dan hak milik lain di Laman mesti disimpan pada semua salinannya.

Syarikat berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau menghentikan Laman dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda meluluskan bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana untuk perubahan, gangguan, atau penamatan Laman web atau bahagian mana pun.

Tiada Sokongan atau Penyelenggaraan.  Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan berkewajiban untuk memberi anda sokongan sehubungan dengan Laman web ini.

Tidak termasuk Kandungan Pengguna yang mungkin anda berikan, anda sedar bahawa semua hak harta intelek, termasuk hak cipta, paten, tanda dagang, dan rahsia perdagangan, di Laman web dan kandungannya dimiliki oleh pembekal Syarikat atau Syarikat. Perhatikan bahawa Syarat dan akses ke Laman ini tidak memberi anda hak, hak atau kepentingan dalam atau hak harta intelektual apa pun, kecuali hak akses terhad yang dinyatakan dalam Bahagian 2.1. Syarikat dan pembekalnya mempunyai semua hak yang tidak diberikan dalam Syarat ini.

Pautan & Iklan Pihak Ketiga; Pengguna Lain

Pautan & Iklan Pihak Ketiga.  Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web dan perkhidmatan pihak ketiga, dan / atau memaparkan iklan untuk pihak ketiga. Pautan & Iklan Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan Syarikat, dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Syarikat memberikan akses ke Pautan & Iklan Pihak Ketiga ini hanya sebagai kemudahan kepada anda, dan tidak meninjau, menyetujui, memantau, menyokong, menjamin, atau membuat pernyataan berkenaan dengan Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Anda menggunakan semua Pautan & Iklan Pihak Ketiga dengan risiko anda sendiri, dan harus menerapkan tahap berhati-hati dan budi bicara yang sesuai dalam melakukannya. Apabila anda mengklik pada mana-mana Pautan & Iklan Pihak Ketiga, terma dan polisi pihak ketiga yang berlaku, termasuk amalan privasi dan pengumpulan data pihak ketiga.

Pengguna Lain.  Setiap pengguna Laman web bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap dan semua Kandungan Pengguna sendiri. Oleh kerana kami tidak mengawal Kandungan Pengguna, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna apa pun, sama ada disediakan oleh anda atau oleh orang lain. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang berlaku akibat daripada interaksi tersebut. Sekiranya terdapat perselisihan antara anda dan pengguna Laman mana pun, kami tidak berkewajiban untuk terlibat.

Anda dengan ini melepaskan dan melepaskan Syarikat dan pegawai, pegawai, ejen, pengganti, dan pegawai kami selama-lamanya, dan dengan ini melepaskan dan melepaskan, setiap pertikaian, tuntutan, kontroversi, permintaan, hak, kewajiban, tanggungjawab, masa lalu, masa depan dan masa depan tindakan dan sebab tindakan setiap jenis dan sifat, yang timbul atau timbul secara langsung atau tidak langsung dari, atau yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan, Laman web ini. Sekiranya anda seorang penduduk California, anda dengan ini mengetepikan seksyen 1542 kod sivil California sehubungan dengan yang disebutkan di atas, yang menyatakan: “pelepasan umum tidak meliputi tuntutan yang tidak diketahui atau disyaki oleh pemiutang di pihaknya di masa pelaksanaan pembebasan, yang jika diketahui olehnya pasti telah mempengaruhi penyelesaiannya dengan penghutang. “

Kuki DART Google DoubleClick.  Google adalah salah satu vendor pihak ketiga di laman web kami. Ia juga menggunakan kuki, yang dikenali sebagai kuki DART, untuk menayangkan iklan kepada pengunjung laman web kami berdasarkan lawatan mereka ke www.website.com dan laman web lain di internet. Walau bagaimanapun, pengunjung boleh memilih untuk menolak penggunaan kuki DART dengan mengunjungi Dasar Privasi rangkaian iklan dan kandungan Google di URL berikut –  https://policies.google.com/technologies/ads

Penafian

Laman web ini disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”, dan syarikat dan pembekal kami dengan tegas menolak sebarang dan semua jaminan dan syarat dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat, tersirat, atau berkanun, termasuk semua jaminan atau syarat kemampuan jual , kecergasan untuk tujuan tertentu, tajuk, kesenangan yang tenang, ketepatan, atau tidak melanggar. Kami dan pembekal kami tidak menjamin bahawa laman web ini akan memenuhi keperluan anda, akan tersedia tanpa gangguan, tepat pada masanya, selamat, atau tanpa ralat, atau akan tepat, boleh dipercayai, bebas dari virus atau kod berbahaya yang lain, lengkap, sah , atau selamat. Sekiranya undang-undang yang berlaku memerlukan jaminan berkenaan dengan laman web ini, semua jaminan tersebut dibatasi dalam jangka masa hingga sembilan puluh (90) hari dari tarikh penggunaan pertama.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda. Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan batasan berapa lama jaminan tersirat berlangsung, jadi batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk anda.

Batasan Tanggungan

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, syarikat atau pembekal kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk apa-apa kehilangan keuntungan, kehilangan data, kos perolehan produk pengganti, atau apa-apa tidak langsung, berurutan, teladan, sampingan, kerosakan khas atau hukuman yang timbul dari atau berkaitan dengan syarat-syarat ini atau penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini walaupun syarikat telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Akses ke dan penggunaan laman web ini mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan pada peranti atau sistem komputer anda, atau kehilangan data yang dihasilkan daripadanya.

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, walau apa pun perkara yang bertentangan di sini, tanggungjawab kami kepada anda atas segala kerosakan yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini, akan selalu terhad kepada maksimum lima puluh dolar AS (kami $ 50). Kewujudan lebih daripada satu tuntutan tidak akan memperbesar had ini. Anda bersetuju bahawa pembekal kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa jenis yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan atau pengecualian tanggungjawab untuk kerosakan sampingan atau akibatnya, jadi batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda.

Tempoh dan Penamatan. Tertakluk kepada Bahagian ini, Syarat ini akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa semasa anda menggunakan Laman web ini. Kami mungkin menangguhkan atau menghentikan hak anda untuk menggunakan Laman ini pada bila-bila masa dengan alasan atas budi bicara kami, termasuk untuk penggunaan Laman web yang melanggar Syarat ini. Setelah penamatan hak anda di bawah Syarat ini, Akaun anda dan hak untuk mengakses dan menggunakan Laman web akan segera dihentikan. Anda memahami bahawa sebarang penamatan Akaun anda mungkin melibatkan penghapusan Kandungan Pengguna anda yang berkaitan dengan Akaun anda dari pangkalan data langsung kami. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas anda atas penamatan hak anda di bawah Syarat ini. Walaupun hak anda di bawah Syarat ini ditamatkan, ketentuan Syarat berikut akan tetap berlaku: Bahagian 2 hingga 2.5, Bahagian 3 dan Bahagian 4 hingga 10.

Dasar Hak Cipta.

Syarikat menghormati harta intelek orang lain dan meminta pengguna laman web kami melakukan perkara yang sama. Sehubungan dengan Laman web kami, kami telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang menghormati undang-undang hak cipta yang memperuntukkan penghapusan setiap bahan pelanggaran dan penghentian pengguna Laman dalam talian kami yang berulang kali melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Sekiranya anda percaya bahawa salah satu pengguna kami, melalui penggunaan Laman web kami, melanggar hak cipta dalam sebuah karya secara tidak sah, dan ingin membuang bahan yang didakwa melanggar itu, maklumat berikut dalam bentuk pemberitahuan bertulis (menurut hingga 17 USC § 512 (c)) mesti diberikan kepada Ejen Hak Cipta yang kami tentukan:

  • tandatangan fizikal atau elektronik anda;
  • pengenalan karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;
  • pengenalpastian bahan pada perkhidmatan kami yang anda tuntut melanggar dan yang anda minta kami keluarkan;
  • maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;
  • alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;
  • pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan yang tidak dibenarkan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau di bawah undang-undang; dan
  • pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa anda adalah pemilik hak cipta yang diduga telah dilanggar atau bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.

Harap maklum bahawa, menurut 17 USC § 512 (f), setiap penyalahgunaan fakta material dalam pemberitahuan bertulis secara automatik akan membuat pihak yang mengeluh bertanggung jawab atas segala kerosakan, biaya dan biaya pengacara yang ditanggung oleh kami sehubungan dengan pemberitahuan dan tuduhan bertulis mengenai pelanggaran hak cipta.

Am

Syarat-syarat ini tertakluk kepada semakan sesekali, dan jika kami membuat perubahan besar, kami mungkin akan memberitahu anda dengan mengirimkan e-mel ke alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami dan / atau dengan memposting pemberitahuan mengenai perubahan pada kami Tapak. Anda bertanggungjawab untuk memberikan kami alamat e-mel terkini anda. Sekiranya alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami tidak sah, penghantaran e-mel kami yang mengandungi notis tersebut akan tetap merupakan pemberitahuan berkesan mengenai perubahan yang dijelaskan dalam notis tersebut. Sebarang perubahan pada Syarat-Syarat ini akan berlaku paling awal tiga puluh (30) hari kalendar setelah penghantaran notis e-mel kepada kami atau tiga puluh (30) hari kalendar setelah penyampaian pemberitahuan perubahan di Laman kami. Perubahan ini akan berlaku dengan segera untuk pengguna baru Laman web kami. Penggunaan laman web kami yang berterusan berikutan pemberitahuan perubahan tersebut akan menunjukkan pengakuan anda terhadap perubahan tersebut dan persetujuan untuk terikat dengan terma dan syarat perubahan tersebut. Penyelesaian Pertikaian. Sila baca Perjanjian Timbang Tara ini dengan teliti. Ini adalah sebahagian daripada kontrak anda dengan Syarikat dan mempengaruhi hak anda. Ia mengandungi prosedur untuk ARBITRASI PEMANTAUAN MANDATORI DAN PENGESAHAN TINDAKAN KELAS.

Kebolehlaksanaan Perjanjian Timbang Tara.  Semua tuntutan dan pertikaian yang berkaitan dengan Syarat atau penggunaan produk atau perkhidmatan apa pun yang disediakan oleh Syarikat yang tidak dapat diselesaikan secara tidak rasmi atau di pengadilan tuntutan kecil akan diselesaikan dengan mengikat timbang tara secara individu berdasarkan syarat-syarat Perjanjian Timbang Tara ini. Kecuali dipersetujui sebaliknya, semua prosiding timbang tara akan diadakan dalam bahasa Inggeris. Perjanjian Timbang Tara ini berlaku untuk anda dan Syarikat, dan untuk anak-anak syarikat, sekutu, ejen, pekerja, pendahuluan yang berminat, pengganti, dan penerima, serta semua pengguna atau penerima perkhidmatan atau barang yang diberi kuasa atau tidak sah yang disediakan di bawah Syarat.

Keperluan Notis dan Penyelesaian Pertikaian Tidak Formal.  Sebelum mana-mana pihak dapat meminta timbang tara, pihak tersebut harus terlebih dahulu mengirimkan kepada pihak lain Pemberitahuan Pertikaian bertulis yang menjelaskan sifat dan dasar tuntutan atau perselisihan, dan pelepasan yang diminta. Notis kepada Syarikat hendaklah dihantar ke: 25 Quarry Street. Setelah Pemberitahuan diterima, anda dan Syarikat boleh berusaha menyelesaikan tuntutan atau mempertikaikan secara tidak rasmi. Sekiranya anda dan Syarikat tidak menyelesaikan tuntutan atau perselisihan dalam tiga puluh (30) hari setelah Pemberitahuan diterima, salah satu pihak dapat memulai proses timbang tara. Jumlah tawaran penyelesaian yang dibuat oleh mana-mana pihak tidak boleh diungkapkan kepada penimbang tara sehingga setelah penimbang tara menentukan jumlah penghargaan yang mana salah satu pihak berhak.

Peraturan Timbang Tara. Arbitrase akan dimulakan melalui American Arbitration Association, penyedia penyelesaian sengketa alternatif yang ditubuhkan yang menawarkan timbang tara sebagaimana dinyatakan dalam bagian ini. Sekiranya AAA tidak tersedia untuk menimbang tara, pihak-pihak akan bersetuju untuk memilih Penyedia ADR alternatif. Peraturan Penyedia ADR akan mengatur semua aspek timbang tara kecuali sejauh mana peraturan tersebut bertentangan dengan Syarat. Peraturan Arbitrase Pengguna AAA yang mengatur timbang tara boleh didapati dalam talian di adr.org atau dengan menghubungi AAA di 1-800-778-7879. Timbang tara hendaklah dilakukan oleh penimbang tara tunggal dan berkecuali. Sebarang tuntutan atau pertikaian di mana jumlah penghargaan yang dicari adalah kurang dari Sepuluh Ribu Dolar AS (AS $ 10,000,00) dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan penampilan yang tidak mengikat, atas pilihan pihak yang meminta pertolongan. Untuk tuntutan atau pertikaian di mana jumlah penghargaan yang dicari adalah Sepuluh Ribu Dolar AS (AS $ 10,000.00) atau lebih, hak untuk perbicaraan akan ditentukan oleh Peraturan Timbang Tara. Sebarang pendengaran akan diadakan di lokasi dalam jarak 100 batu dari tempat tinggal anda, melainkan anda tinggal di luar Amerika Syarikat, dan melainkan jika pihak-pihak bersetuju sebaliknya. Sekiranya anda tinggal di luar AS, penimbang tara akan memberikan notis yang sewajarnya kepada pihak mengenai tarikh, masa dan tempat sebarang pendengaran lisan. Sebarang penghakiman mengenai penghargaan yang diberikan oleh penimbang tara boleh dimasukkan ke dalam mahkamah mana-mana bidang kuasa yang kompeten. Sekiranya penimbang tara memberikan anda penghargaan yang lebih besar daripada tawaran penyelesaian terakhir yang dibuat oleh Syarikat kepada anda sebelum memulakan timbang tara, Syarikat akan membayar anda anugerah yang lebih besar atau $ 2, 500.00. Setiap pihak akan menanggung sendiri kos dan pengeluaran yang timbul dari timbang tara dan akan membayar bahagian yang sama dari yuran dan kos Penyedia ADR.

Peraturan Tambahan untuk Timbang Tara Berasaskan Penampilan.  Sekiranya timbang tara berdasarkan penampilan tidak dipilih, timbang tara dilakukan melalui telefon, dalam talian dan / atau hanya berdasarkan penyampaian bertulis; cara khusus akan dipilih oleh pihak yang memulakan timbang tara. Timbangtara tidak akan melibatkan penampilan diri oleh pihak atau saksi melainkan jika dipersetujui oleh pihak lain.

Had Masa.  Sekiranya anda atau Syarikat melakukan arbitrase, tindakan timbang tara mesti dimulakan dan / atau dituntut dalam undang-undang batasan dan dalam apa-apa tarikh akhir yang dikenakan di bawah Peraturan AAA untuk tuntutan yang bersangkutan.

Kuasa Penimbang Tara. Sekiranya timbang tara dimulakan, penimbang tara akan memutuskan hak dan liabiliti anda dan Syarikat, dan pertikaian tersebut tidak akan disatukan dengan perkara lain atau bergabung dengan kes atau pihak lain. Penimbang tara mempunyai wewenang untuk memberikan usul yang menggunakan semua atau sebahagian tuntutan. Penimbang tara mempunyai wewenang untuk memberikan ganti rugi monetari, dan memberikan apa-apa ubat atau pelepasan bukan wang yang tersedia untuk seseorang di bawah undang-undang yang berlaku, Peraturan AAA, dan Syarat. Penimbang tara akan mengeluarkan anugerah bertulis dan pernyataan keputusan yang menerangkan penemuan dan kesimpulan penting yang berdasarkan kepada keputusan itu. Penimbang tara mempunyai wewenang yang sama untuk memberikan keringanan secara individu yang dimiliki oleh hakim di mahkamah. Pemberian penimbang tara adalah muktamad dan mengikat anda dan Syarikat.

Pengabaian Percubaan Juri.  PIHAK INI DIBERI WAKTU PERLEMBAGAAN DAN STATUTORI MEREKA UNTUK MENGHADAPI MAHKAMAH DAN MEMILIKI PERCUBAAN DEPAN PENGADIL ATAU PENGADIL, sebaliknya memilih bahawa semua tuntutan dan pertikaian akan diselesaikan dengan timbang tara di bawah Perjanjian Timbang Tara ini. Prosedur timbang tara biasanya lebih terhad, lebih cekap dan lebih murah daripada peraturan yang berlaku di mahkamah dan harus ditinjau oleh mahkamah. Sekiranya ada pertikaian yang timbul antara anda dan Syarikat di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan dengan tuntutan untuk mengosongkan atau menguatkuasakan keputusan timbang tara atau sebaliknya, ANDA DAN SYARIKAT MENGEJUTKAN SEMUA HAK ATAS PERCUBAAN JURY, sebaliknya memilih agar perselisihan itu diselesaikan oleh hakim.

Pengabaian Tindakan Kelas atau Gabungan.  Semua tuntutan dan pertikaian dalam ruang lingkup perjanjian timbang tara ini mesti ditimbangtara atau diadili secara individu dan bukan secara kelas, dan tuntutan lebih dari satu pelanggan atau pengguna tidak boleh ditimbangtara atau diadili bersama atau disatukan dengan tuntutan pelanggan lain atau pengguna.

Kerahsiaan.  Semua aspek proses timbang tara harus dirahsiakan. Para pihak bersetuju untuk menjaga kerahsiaan kecuali jika diharuskan oleh undang-undang. Perenggan ini tidak akan menghalangi pihak untuk mengajukan kepada pengadilan segala informasi yang diperlukan untuk menegakkan Perjanjian ini, untuk menguatkuasakan putusan arbitrase, atau untuk meminta pertolongan yang tidak adil atau adil.

Kerentanan.  Sekiranya mana-mana bahagian atau bahagian dalam Perjanjian Timbang Tara ini didapati di bawah undang-undang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh mahkamah bidang kuasa yang kompeten, maka bahagian atau bahagian khusus tersebut tidak akan berkuatkuasa dan akan diputuskan dan selebihnya Perjanjian tersebut akan terus berkuat kuasa dan berkesan.

Hak untuk Mengetepikan.  Sebarang atau semua hak dan batasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Timbang Tara ini dapat dibebaskan oleh pihak yang menentangnya. Pengabaian tersebut tidak akan mengetepikan atau mempengaruhi bahagian lain dalam Perjanjian Timbang Tara ini.

Kelangsungan Perjanjian.  Perjanjian Timbang Tara ini akan bertahan setelah penamatan hubungan anda dengan Syarikat.

Mahkamah Tuntutan Kecil.  Meskipun demikian, anda atau Syarikat boleh membuat tindakan individu di mahkamah tuntutan kecil.

Bantuan Kecemasan yang Sama.  Walau apa pun yang disebutkan di atas, kedua-dua pihak boleh meminta pertolongan darurat di mahkamah negeri atau persekutuan untuk mengekalkan status quo sementara menunggu timbang tara. Permintaan untuk tindakan sementara tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak atau kewajiban lain di bawah Perjanjian Timbang Tara ini.

Tuntutan Tidak Tertakluk kepada Timbang Tara.  Walau apa pun yang disebutkan di atas, tuntutan fitnah, pelanggaran Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, dan pelanggaran atau penyalahgunaan paten, hak cipta, cap dagang atau rahsia perdagangan pihak lain tidak akan tunduk pada Perjanjian Timbang Tara ini.

Dalam keadaan apa pun di mana Perjanjian Timbang Tara di atas mengizinkan para pihak untuk mengadili di mahkamah, para pihak dengan ini setuju untuk tunduk kepada bidang kuasa peribadi pengadilan yang terletak di Belanda County, California, untuk tujuan tersebut.

Laman web ini mungkin tertakluk kepada undang-undang kawalan eksport AS dan boleh dikenakan peraturan eksport atau import di negara lain. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport, mengeksport semula, atau memindahkan, secara langsung atau tidak langsung, data teknikal AS yang diperoleh dari Syarikat, atau produk yang menggunakan data tersebut, yang melanggar undang-undang atau peraturan eksport Amerika Syarikat.

Syarikat terletak di alamat di Bahagian 10.8. Sekiranya anda seorang penduduk California, anda boleh melaporkan aduan ke Unit Bantuan Aduan Bahagian Produk Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna California dengan menghubungi mereka secara bertulis di 400 R Street, Sacramento, CA 95814, atau melalui telefon di (800 ) 952-5210.

Komunikasi Elektronik.  Komunikasi antara anda dan Syarikat menggunakan cara elektronik, sama ada anda menggunakan Laman web atau menghantar e-mel kepada kami, atau sama ada Syarikat menghantar notis di Laman atau berkomunikasi dengan anda melalui e-mel. Untuk tujuan kontrak, anda (a) bersetuju untuk menerima komunikasi dari Syarikat dalam bentuk elektronik; dan (b) bersetuju bahawa semua terma dan syarat, perjanjian, pemberitahuan, pendedahan, dan komunikasi lain yang disediakan oleh Syarikat kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang kewajipan undang-undang yang akan dipenuhi oleh komunikasi tersebut sekiranya terdapat dalam bentuk salinan cetak.

Keseluruhan Syarat. Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai penggunaan Laman web ini. Kegagalan kita untuk melaksanakan atau menegakkan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Tajuk bahagian dalam Syarat ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak. Perkataan “termasuk” bermaksud “termasuk tanpa batasan”. Sekiranya ada ketentuan dari Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lain dari Syarat ini tidak akan terganggu dan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan dianggap diubah sehingga sah dan dapat diberlakukan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang. Hubungan anda dengan Syarikat adalah dengan kontraktor bebas, dan kedua-dua pihak bukan ejen atau rakan kongsi yang lain. Syarat ini, dan hak dan kewajiban anda di sini, mungkin tidak diberikan, subkontrak, didelegasikan, atau dipindahkan oleh anda tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Syarikat, dan sebarang percubaan penyerahan, subkontrak, perwakilan, atau pemindahan yang melanggar perkara di atas akan terbatal. Syarikat boleh memberikan Syarat-syarat ini dengan bebas. Terma dan syarat yang dinyatakan dalam Syarat ini akan mengikat pemegang serah hak.

Privasi anda.  Sila baca Dasar Privasi kami.

Maklumat Hak Cipta / Tanda Dagangan.  Hak Cipta ©. Hak cipta terpelihara. Semua tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan yang dipaparkan di Laman web adalah hak milik kami atau milik pihak ketiga yang lain. Anda tidak dibenarkan menggunakan Tanda ini tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu atau persetujuan pihak ketiga yang mungkin memiliki Tanda tersebut.

Maklumat perhubungan

E-mel: [email protected]